Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://www.zlotesrodki.pl

Spredawca - IMART U.D. z siedzibą ul. 1-go Sierpnia 36B / 95, 02-134 Warszawa.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@imartud.pl lub pod nr. tel.: +48 602 349 096; +48 535 212 325

  1. Definicje
  2. Zasady ogólne
  3. Składanie zamówień
  4. Koszty i termin wysyłki
  5. Płatności
  6. Odstąpienie od umowy
  7. Procedura reklamacji
  8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  9. Zmiana Regulaminu

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.zlotesrodki.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.zlotesrodki.pl Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy http://www.zlotesrodki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Towary oferowane w sklepie http://www.zlotesrodki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.zlotesrodki.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyjątkiem przerw technicznych o których Klient zostanie poinformowany w stosownym komunikacie na stronie głównej serwisu.  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on na podany przy dokonywaniu zakupów adres e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.

4. Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem poczty. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu, z wyjątkiem produktów, które w chwili zamówienia nie znajdują się na stanie magazynu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do sprowadzenia i wysyłki towaru do Klienta.

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi podczas składania zamówienia.

5. Płatności

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon fiskalny) lub na życzenie Klienta fakturę vat. Faktury vat automatycznie wystawiane są dla Klientów którzy podali podczas składania zamówienia nr. NIP oraz nazwę firmy, lub napisali taką informację w uwagach do zamówienia. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.

6. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres wskazany przez Sprzedawcę.

7. Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki Klient może nie odebrać przesyłki lub powinien spisać z kurierem protokół szkody i przesłać go na adres: biuro@imartud.pl lub na adres: ul. 1-go Sierpnia 36B / 95, 02-134 Warszawa. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu przesyłki lub protokołu szkody, niezwłocznie wyśle do kupującego zamówiony towar ponownie bez dodatkowych kosztów.

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem danych jest Firma IMART U.D. mieszcząca się w Warszawie przy ul.1-go Sierpnia 36 B Lok,95. Posiadająca numer NIP: 522-100-56-36. Pozyskane dane przechowywanesą na zabezpieczonych serwerach i chronione wg. powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.2 Dane pozyskane przez IMART U.D. od Klientów którzy przesyłają je za pośrednictwem formularzy Strony internetowej oraz Sklepu internetowego, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

8.3 Firma IMART U.D. przetwarza dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tzn. sprzedażą usług, artykułów i marketingiem. Dane przetwarzane są w celach: marketingowych bieżących i perspektywicznych, sprzedaży usług i produktów będących w ofercie IMART U.D.

8.4 Podawane dane osobowe w formularzu uznawane są jako poufne i nie są udostępniane oraz widoczne dla osób nieuprawnionych.

8.5 Dla ochrony danych klientów które przesyłane są za pośrednictwem formularzy /rejestracyjnych, transakcyjnych/ i mając na uwadze bezpieczeństwo zakupów, Sklep ma uruchomione konto SSL. Certyfikat SSL odpowiada za szyfrowanie danych przesyłanych w Internecie pomiędzy użytkownikiem, a serwerem.

8.6 Dane osobowe klientów pozyskiwane i przetwarzane są przez IMART U.D.:

·         Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych,

·         Zgodnie z prowadzoną Polityką Prywatności,

·         W celu i zakresie nawiązania oraz sformułowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz właściwej realizacji Usług i Sprzedaży świadczonych za pośrednictwem drogi elektronicznej i/lub umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

·         W zakresie i celu koniecznym do dokonania rejestracji konta w sklepie internetowym w celu jego założenia i zarządzania ( art. 6 ust. 1 lit, b RODO)

·         W zakresie i celu koniecznym do składania zamówień w Sklepie internetowym i ich realizacji  w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit, b RODO)

·         W zakresie i celu koniecznym do zrealizowania obowiązujących IMART U.D. obowiązków prawnych tzn.: wystawianie i archiwizowanie faktur, paragonów oraz dokumentacji księgowej, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie oraz formie określonej w przepisach,(art. 6 ust. 1 lit c RODO)  

·         W zakresie i celu koniecznym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Usługodawcy, a przetwarzanie ich nie narusza wolności i praw osoby, której te dane dotyczą:

·         Dla potrzeb statystycznych i analitycznych polegających na ocenie aktywności Klientów i ich preferencji zakupowych w celu modyfikacji stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

·         W zakresie i celu ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

·         W zakresie i celach marketingowych Usługodawcy polegających między innymi na:- przekazywaniu Klientowi w formie elektronicznej informacji marketingowych dopasowanych do jego zainteresowań i oczekiwań

·         Wysyłaniu informacji handlowych i materiałów marketingowych drogą elektroniczną, telefonicznie (jeśli została wyrażona zgoda) lub drogą pocztową, przyznawanie promocji i innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego towarów i usług,

·         Tworzenia i organizacji konkursów – w czasie niezbędnym do ich przeprowadzenia, określenia i podania zwycięzców oraz rozdania nagród

8.7 Ujawnienie i przekazanie własnych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, i konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lub sprzedaży przez IMART U.D.. Przekazanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia IMART U.D. przesyłania do niego treści informacyjno-marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) . Przekazanie swoich danych osobowych przez Klienta jest podstawą do  zawarcia umowy (lub czynności potrzebnych do zawarcia umowy) z IMART U.D..

8.8 Administratorem danych swoich klientów jest IMART U.D. Jeżeli Klient posiada Konto na naszej stronie lub w naszym sklepie internetowym, to pozyskiwane i przetwarzane są jego dane takie jak: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku podmiotów gospodarczych, także nazwa firmy i numer NIP.

8.9 Dane osobowe Klientów IMART U.D. będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC zgodnie z przepisami prawa, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

8.10 Do przekazanych danych osobowych Klienta mają wyłącznie dostęp i mogą je przetwarzać  osoby upoważnione IMART U.D. albo inne podmioty przetwarzające, z którymi z racji działalności współpracujemy, tzn.: usługodawcy oprogramowania i innych usług informatycznych, -  usługodawcy przepisów i obsługi księgowości oraz prawa, - operatorzy obsługi płatności internetowych - podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych, kurierskich i innych koniecznych w działalności IMART U.D.

8.11 Kontakt Klienta z pracownikiem lub podmiotem współpracującym z IMART U.D.  w zakresie odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w strukturze IMART U.D. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@imartud.pl

8.12 Każdy Klient który przekazał swoje dane osobowe IMART U.D. w administrowanie ma prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.13 IMART U.D. zobowiązany jest przepisami prawa do udostępniania danych osobowych Klienta oraz innych jego danych podmiotom i organizacjom umocowanym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, kontroli skarbowej i celnej).

8.14 IMART U.D. zastrzegamy sobie prawo do archiwizowania i przetwarzania danych jego Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego wymagają do retencji danych.

8.15 Likwidacja danych osobowych Klienta może nastąpić z powodu cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Klient zawsze ma możliwość wysłać swoje postanowienie listem poleconym na podany w niniejszym Regulaminie adres IMART U.D. lub wysłać ją  na adres e-mail:biuro@imartud.pl 

8.16 IMART U.D nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom i organizacjom wymienionym w pkt. 10.14. z wyjątkiem upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

8.17 Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym, deklaruje, że wszystkie podane dane osobowe, są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia przez IMART U.D.. IMART U.D. zapewnia dotrzymanie poufności danych osobowych, dostęp do treści oraz ich poprawianie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

8.18 W sytuacji kiedy Klient nie spowoduje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących kryteriów bezpieczeństwa i poufności do momentu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania decyzji ich usunięcia.

8.19 Wprowadziliśmy kontrolę dostępu dzięki którym to parametrom ograniczamy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych naszych klientów.

9. Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.